او می ماند

نام : او می ماند
مجموعه : آموزش دین
قیمت : 4000 تومان
 
خرید

نوشته ی: علی ذوالفقاری
تصویرگر: علی ذوالفقاری
قطع: خشتی
چاپ اول :1382
چاپ دوم:1384
کتابی است که مفهوم قرآ نی هوالباقی و کل نفسٍ ذائقه الموترا در قالب یک داستان مطرح می سازد.
در کنار کتاب مهربان ترین دوست قرار می گیرد و اگر توفیق یار باشد نمونه های دیگری از آن منتشر می شود.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.