دین من

نام : دین من
مجموعه : پیش دبستانی
قیمت : 5000 تومان
 
خرید

نوشته ی:

تصویرگر: رحلی

چاپ اول: 1376

چاپ چهارم : 1386

این کتاب یک جلد از مجموعه ی ده جلدی پیرامون شناسی فرهنگی است که جهت گیری کلی آن به نحوی کاملاً کارآ،تعمیق فرهنگ دینی در کودکان است.

تاکنون پنج جلد از ابن مجموعه منتشر شده که دو جلد آن شفاف تر و با صراحت بیشتری به زمینه ی آ موزش دین پرداخته است.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.